ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BOSS-WATERSPORT  d.d. 1 AUG. 2020

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en leveranties. Zij maken deel uit van alle door ons gesloten overeenkomsten van koop en verkoop of andere daarmede vergelijkbare rechtsbetrekkingen, waarbij wij als leverancier optreden, behalve indien en voorzover wij ons schriftelijk akkoord hebben verklaard met gehele of gedeeltelijke buiten- werkingstelling van deze voorwaarden.

1.2. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Mondelinge afspraken c.q. toezeggingen zijn niet bindend.

1.3. De toepasselijkheid van eventuele eigen algemene voorwaarden van de wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. AANBIEDINGEN: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

2.1. Alle aanbiedingen en alle in onze offertes en in onze prijscouranten, folders, reclame ed. genoemde prijzen en overige door ons verstrekte gegevens zoals tekeningen, maat- en gewichtsopgaven met betrekking tot de aangeboden zaken zijn vrijblijvend, tenzij wij uitdrukkelijk het tegendeel vermelden.

2.2. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging onzerzijds, tenzij wij reeds een begin met de uitvoering daarvan hebben gemaakt. Zodanige uitvoering laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden geheel onverlet.

2.3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze medewerkers binden ons niet dan (i) nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd ofwel (ii) wij reeds een begin met de uitvoering daarvan hebben gemaakt.

 2.4. Wij zullen op schriftelijk verzoek van onze wederpartij alle door deze aangegeven veranderingen in de order uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht de daaruit voortvloeiende meerprijs in rekening te brengen, en/of de levertijden dienovereenkomstig aan te passen.

 

 1. PRIJZEN

 

3.1 Al onze verkoopprijzen zijn exclusief BTW en gelden af fabriek c.q. af magazijn van VETUS, al dan niet verpakt en in Euro's.

3.2. Wijzigingen in kostenfactoren na het aangaan van de overeenkomst en betrekking hebbend op de te leveren zaken geven ons het recht dergelijke wijzigingen door te berekenen. Indien na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen optreden in invoerrechten, belastingen en heffingen van overheidswege, betrekking hebbende op de te leveren zaken, worden die wijzigingen doorberekend.

 

 

 

 

 

 

 1. LEVERING; EMBALLAGE

 

4.1. Door ons opgegeven levertijden en leveringsschema's gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, als indicatie en niet als fatale termijnen. Behoudens grove schuld aan onze zijde geeft overschrijding van enige termijn aan onze wederpartij noch het recht om van ons schadevergoeding te vorderen, noch de overeenkomst te ontbinden. 4.2. De levertijd gaat in zodra wij van de wederpartij alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen en na ontvangst van de aanbetalingstermijn, indien deze is overeengekomen.

4.3.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering van onze goederen af ons magazijn; de goederen reizen dus voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien wij de wijze van vervoer bepalen. Het verzenden geschiedt steeds tijdens onze normale arbeidsuren.

4.4 Indien de wederpartij de bestelde goederen niet binnen de overeengekomen dan wel opgegeven termijn afneemt zijn wij gerechtigd rente en opslagkosten in rekening te brengen. 4.5. Emballage, anders dan de standaardverpakking, wordt door ons aan de wederpartij in rekening gebracht; eerst nadat deze emballage franco en onbeschadigd door ons is retour ontvangen zullen wij de wederpartij voor de emballagekosten crediteren.

 

 1. BETALING OPEISBAARHEID, RENTE EN INCASSOKOSTEN

5.1. Volledige betaling van de geleverde zaken dient bij aflevering te geschieden. Indien zaken speciaal voor de wederpartij zijn vervaardigd dient betaling te geschieden voordat wij tot vervaardiging overgaan.
5.2. Indien levering op rekening is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur overeenkomstig de op de orderbevestiging en de factuur aangegeven wijze en zonder korting en/of opschorting.
5.3 Schuldvergelijking is niet toegestaan.
5.4 De hierboven aangegeven betalingstermijnen moeten ook worden aangehouden, indien niet van wezenlijk belang zijnde gedeelten van de levering ontbreken, die het gebruik van het geleverde niet verhinderen.
5.5 Indien enige factuur niet tijdig wordt betaald is de wederpartij vanaf de dag van het verzuim een rente over het factuurbedrag verschuldigd op basis van de €-libor plus 3% per jaar. In dit geval worden al onze overige vorderingen op de wederpartij direct opeisbaar. Dit laatste geldt ook, indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, aan hem surséance van betaling wordt verleend, alsmede in geval van fusie of liquidatie dan wel van overlijden, indien de wederpartij een natuurlijk persoon is.
5.6 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten en de door hem verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vorderingen, ongeacht eventuele andersluidende aanwijzing van de wederpartij. De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen de betalingstermijn.

5.7 Wij behouden ons het recht voor om uit hoofde van zakelijke overwegingen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid in de door ons gewenste vorm te verlangen en, indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet tot ons genoegen wordt verschaft, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te weigeren c.q. de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel middels eenvoudige schriftelijke mededeling te annuleren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

 1. KWALITEIT EN AANVAARDING; RECLAMES

6.1 Ook wanneer door ons naar een kwaliteitsnorm is verwezen bezitten de geleverde zaken geen bepaalde of bijzondere eigenschappen. Garanties zoals bedoeld in de EG richtlijn 99/44 artikel 1 lid 2 (e) worden niet gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 De wederpartij heeft de verplichting de afgeleverde goederen bij aflevering onmiddellijk op compleetheid en zichtbare beschadigingen te onderzoeken.
6.3 Buiten onze aansprakelijkheid vallen in ieder geval gebreken, die optreden door dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van gebeurtenissen zoals: a. de niet-inachtneming door de wederpartij van montage-, installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dan wel ander dan het voorziene normale gebruik; b. gebreken die geen materiaal en/of constructiefouten zijn, zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, inen uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van de zaken; c. reparatie door derden.
6.4 Reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij terstond en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst, althans in ieder geval binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd, aan ons worden gemeld. De desbetreffende zaken dienen vervolgens ten spoedigste op kosten van de wederpartij aan ons te worden geretourneerd, opdat wij de gelegenheid hebben de gegrondheid van de klachten te beoordelen.
6.5 Reclames worden door ons eerst in behandeling genomen nadat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Zodanige reclames geven de wederpartij nimmer het recht om betaling achterwege te laten van andere of meer zaken dan waarop de reclames betrekking hebben.
6.6 Indien de wederpartij wenst dat wij elders dan in onze eigen bedrijfsgebouwen een onderzoek instellen naar (vermeende) klachten zullen de daaraan verbonden kosten door die wederpartij aan ons dienen te worden voldaan, terwijl dat onderzoek eerst zal aanvangen nadat de wederpartij het door ons op te geven voorschot terzake van te verwachten kosten (inclusief reis- en verblijfkosten en arbeidsloon) aan ons heeft betaald.
6.7 Vorderingen en verweren van de wederpartij, gegrond op de stelling dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar nadat de aflevering is geschied, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.
6.8 Zo de geleverde zaken niet voldoen aan de eisen die de overeenkomst stelt zijn wij slechts gehouden binnen redelijke termijn tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de geleverde zaken of vervanging daarvan, zulks naar onze keuze, behalve als dit onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid, in het

bijzonder met betrekking tot vermogensschade is uitgesloten. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als hiervoor omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten, kraankosten, dokkosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.9 In geval van herstel of vervanging staat het recht van ontbinding van de overeenkomst de wederpartij eerst dan toe, wanneer wij in verzuim verkeren. Verzuim treedt eerst in, indien de wederpartij ons middels een ingebrekestelling schriftelijk heeft aangemaand en ons daarbij een redelijke termijn voor nakoming heeft gegund.

6.10 Indien herstel of vervanging niet in aanmerking komen, omdat dit onmogelijk of buiten verhouding is, staat de wederpartij ons een passende prijsmindering toe, waarvan de hoogte uitsluitend door ons wordt bepaald.
6.11 In geval van tekortkomingen verlenen wij aan de wederpartij uitsluitend die rechten die wij zelf van onze leverancier verkrijgen.
6.12 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, zijn wij met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
6.13 Indien de wederpartij zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring tot reparatie of andere werkzaamheden terzake van de goederen overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 6.14 Indien wij ter voldoening aan onze verplichtingen onderdelen/zaken vervangen, worden de vervangen onderdelen / zaken ons eigendom. De oorspronkelijke verjaringstermijn volgens 6.7 wordt bij de vervanging of herstel niet verlengd.
6.15 Ter zake van door ons ofwel in onze opdracht uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

 

 1. OVERMACHT

7.1 Als overmacht gelden al die omstandigheden buiten onze wil en ons toedoen die van dien aard zijn dat (verdere) naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd.
7.2 Als overmacht zullen onder meer, doch niet uitsluitend, gelden: staat van oorlog of beleg en mobilisatieverklaring in Nederland of in het land van herkomst van de te leveren zaken, ingrijpen van overheden, requisitie van voorraden, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, werkstakingen, uitsluitingen, inkrimping van de productie ten gevolge van gebrek aan grond- en hulpstoffen, overstroming, brand, vervoersstremming, problemen met productiegereedschappen en andere omstandigheden, die een ernstig belemmerende invloed op productie en/of levering hebben.
7.3 In geval van overmacht hebben wij het recht - naar onze keuze - de overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dan wel de overeengekomen levertijd te verlengen met de vermoedelijke duur van de overmacht. In geen van beide gevallen zullen wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID; SCHADEVERGOEDING

 

8.1 Voor schade die niet aan onze opzet of grove schuld is toe te rekenen dan wel is ontstaan door omstandigheden, die niet voor ons risico komen, zijn wij niet aansprakelijk. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel 6 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
8.2 Niet voor ons risico komen schade, daaronder begrepen vermogensschade, bijv. bedrijfsschade, zowel als gevolg van opzet of grove schuld van personen, dan wel van de ongeschiktheid van personen zaken van wie c.q. waarvan wij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maken, van uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of meer rechten terzake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van het tussen de wederpartij en derden met betrekking tot de geleverde zaken gesloten overeenkomst, van werkstaking, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverboden, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichting door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

8.3 Wij zijn nimmer gehouden tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde van de geleverde zaken, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade van welke aard ook.

8.4 De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren van, respectievelijk schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor onze aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten. 8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onze wettelijke aansprakelijkheid ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.

8.6 Wij bedingen alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke wij ter afwering van onze eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kunnen inroepen, mede ten behoeve van onze ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen wij ingevolge de wet aansprakelijk zouden zijn.

 

 1. RISICO- en EIGENDOMSOVERGANG / VOORBEHOUD

 

 9.1 Vanaf het moment van verzending van het product c.q. het product voor verzending gereed is, draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voorzover aan onze grove schuld te wijten. Indien wederpartij na ingebrekestelling onzerzijds in verzuim blijft met de afname van het product zullen wij gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de wederpartij in rekening te brengen.

9.2 Wij behouden ons het eigendom voor van de door ons afgeleverde zaken totdat aan ons zijn voldaan: de door de wederpartij verschuldigde prestatie voor alle krachtens de overeenkomst of daaraan gerelateerde overeenkomsten geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of nog te verrichten werkzaamheden; alle vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en), met inbegrip van rente en kosten.

9.3 Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te compenseren met de door hem verschuldigde prestaties.

 

9.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 2 van dit artikel bedoeld, zijn wij gerechtigd de zaken die aan ons toebehoren zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Wij zullen in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De wederpartij zal aan ons alle medewerking verlenen teneinde ons in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van geleverde zaken met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage voor rekening van de wederpartij.

 

10.DIENSTEN

 

10.1 Onze aansprakelijkheid voor diensten zoals montage / installatie, alsmede reparatie- revisie-en onderhoudswerkzaamheden, is overeenkomstige artikel 8 beperkt tot schade veroorzaakt door onze grove schuld of opzet. De aansprakelijkheid voor hulppersonen is uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn dienovereenkomstig van toepassing op onze diensten.

 

 1. RETOURZENDINGEN

 

 11.1 Wij zijn niet gehouden tot het vergoeden van ongevraagd retour gezonden goederen. Deze waren worden op kosten van de wederpartij opgeslagen, zonder dat daarmee de goederen teruggenomen worden. Schriftelijk zal worden bevestigd of deze goederen retourgenomen zullen worden. Alleen artikelen in absolute staat van nieuw en in originele verpakking kunnen hiervoor in aanmerking komen. In het geval producten retourgenomen worden, zullen wij, indien wij geen andere terugnameaanbieding maken, 15% van het netto goederenbedrag voor administratiekosten en hernieuwde opslag in rekening brengen.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER

 

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de wederpartij en ons is het materieel recht, geldig in de jurisdictie van de verkoper, van toepassing. De toepassing van het zgn. Weense koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in de jurisdictie van de verkoper, behoudens: voorzover dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven of indien wij (verkoper) als eisende of verzoekende partij kiezen voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ALGEMEEN

 

13.1 De wederpartij verplicht zich, deze voorwaarden aan zijn afnemers op te leggen, voor zover wettelijk toegestaan.

13.2 Wanneer een of meer bepalingen uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen treden alsdan bepalingen, die de bedoeling van partijen en het door hen beoogde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen, daarvoor in de plaats.

13.3 Door ons uitgebrachte aanbiedingen, alsmede door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven ons eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan die fabricageen constructiemethoden, producten e.d. blijft exclusief aan ons voorbehouden, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.